Najčastejšie otázky
Všeobecné

Odpovede na často kladené otázky klientov Nového Ružinova
týkajúce sa všeobecne projektu Nový Ružinov


Termíny uvedené v odpovediach sú orientačné a závisia aj od súčinnosti klientov (zaplatenie druhej časti kúpnej ceny a súvisiacich poplatkov, preberanie zásielok, atď.)
a od súčinnosti a rýchlosti rozhodovania a konania orgánov verejnej správy. 


1. Aké sú predpokladané náklady na bývanie?

Náklady na bývanie závisia od veľkosti bytu, jeho terasy/ lodžie a z toho vyplývajúcej veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu. Druh a spôsob výpočtu mesačných preddavkov bude špecifikovaná v zmluve o výkone správy, ku ktorej budúci kupujúci pristúpi podpisom kúpnej zmluvy. Približný odhad správcu v súvislosti s nákladmi na dvojizbový byt o výmere 65,5 m2, v ktorej je započítaných aj 25 % plochy terasy/ lodžie t. j. cca 3,5 m2 budú náklady na bývanie cca 140,- EUR.

 

2. Je už vybraný správca bytového domu?

Správcom bytových domov je spoločnosť H-PROBYT, spol. s r.o., so sídlom Povraznícka 4, 811 05 Bratislava, IČO: 35 722 924, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 15118/B, zastúpená JUDr. Luciou Krmíčkovou.

 

3. Aký názov bude mať novovzniknutá ulica v Novom Ružinove?

Na základe rozhodnutia Mestskej časti Bratislava – Ružinov bude ulica v projekte Nový Ružinov niesť názov Bajkalská ulica.

 

4. Aký je ďalší postup po zaslaní výzvy na úhradu druhej splátky kúpnej ceny?

 • Po doručení výzvy na úhradu druhej splátky kúpnej ceny (výzva bude zasielaná e-mailom, ale aj v listinnej podobe doporučenou poštou) budúci kupujúci s originálom výzvy, ako aj s originálom zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy pôjde do svojej financujúcej banky a požiada ju o čerpanie finančných prostriedkov z úveru za predpokladu, že splnil všetky ostatné podmienky jeho čerpania.
   
 • Po doručení výzvy na úhradu druhej splátky kúpnej ceny budúcemu kupujúcemu bude budúci predávajúci zasielať budúcemu kupujúcemu faktúru, predmetom ktorej bude fakturácia správneho poplatku za podanie návrhu na vklad záložného práva a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
   
 • Financujúca banka vypracuje návrh zmluvy o zriadení záložného práva k budúcemu predmetu prevodu (nehnuteľnosti) a zašle ju budúcemu predávajúcemu na kontrolu. Po odsúhlasení finálneho znenia zmluvy o zriadení záložného práva k budúcemu predmetu prevodu (nehnuteľnosti) zmluvnými stranami, dôjde k podpisu tejto zmluvy. Budúci predávajúci resp. financujúca banka zabezpečí vypracovanie návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností, ktorý navrhovatelia následne podpíšu. Budúci predávajúci zabezpečí podanie návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností, ako aj doručenie podaného návrhu na vklad záložného práva opatreného pečiatkou podateľne Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor financujúcej banke budúceho kupujúceho.
   
 • Po splnení podmienok čerpania financujúca banka poskytne budúcemu kupujúcemu úver v súlade s podmienkami úverovej zmluvy.
   
 • Najneskôr do 15 pracovných dní po pripísaní druhej splátky kúpnej ceny na účet budúceho predávajúceho a po splnení všetkých povinností budúceho kupujúceho podľa bodu 2.3 zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, budúci predávajúci vyzve budúceho kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
   
 • Budúci kupujúci je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Spoločnosť HERRYS s.r.o. bude kontaktovať budúcich kupujúcich za účelom dohodnutia si termínu podpisu kúpnej zmluvy.
   
 • Pri podpise kúpnej zmluvy budúcim kupujúcim tomuto bude odovzdaná výzva na preberacie konanie a oznámený termín preberacieho konania.
   
 • Budúci predávajúci odovzdá budúcemu kupujúcemu budúci predmet prevodu do 15 pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pri preberaní budúceho predmetu prevodu bude budúcemu kupujúcemu odovzdaná samostatná faktúra za prihlásenie odberného miesta, podklady týkajúce sa budúceho predmetu prevodu, kľúče od bytu, vchodových dverí, ovládacie zariadenie od garážovej brány, ak súčasťou budúceho predmetu prevodu bolo aj vnútorné parkovacie státie rovnako ako aj kľúče od pivničnej kobky.

5. Ako je zabezpečená ochrana osobných údajov (GDPR)?

 • viac sa dočítate TU

 

Instagram