Najčastejšie otázky
Všeobecné 1.fáza 2.fáza

Odpovede na často kladené otázky klientov Nového Ružinova
týkajúce sa všeobecne projektu Nový Ružinov


Termíny uvedené v odpovediach sú orientačné a závisia aj od súčinnosti klientov (zaplatenie druhej časti kúpnej ceny a súvisiacich poplatkov, preberanie zásielok, atď.)
a od súčinnosti a rýchlosti rozhodovania a konania orgánov verejnej správy. 


1. Aké sú predpokladané náklady na bývanie?

V súčasnosti ešte nie je zhotovená porealizačná dokumentácia, a teda nie sú zrejmé konečné výmery jednotlivých bytov potrebné pre výpočet jednotlivých položiek zálohového predpisu. Rovnako časť položiek zálohového predpisu závisí aj od počtu osôb, ktoré budú užívať byt. Vzhľadom na uvedené by určenie predpokladaných nákladov bolo predčasné a išlo by len o hrubý odhad, ktorý následne nebude korešpondovať so skutočným stavom.

 

2. Je už vybraný správca bytového domu?

Áno, správca bytových domov je vybraný. Je to spoločnosť H-PROBYT, spol. s r.o., so sídlom Povraznícka 4, 811 05 Bratislava, IČO: 35 722 924, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 15118/B, zastúpená JUDr. Luciou Krmíčkovou.

 

3. Aký názov bude mať novovzniknutá ulica v Novom Ružinove?

Na základe rozhodnutia Mestskej časti Bratislava – Ružinov bude ulica v projekte Nový Ružinov niesť názov Bajkalská ulica.


 

1. fáza - mestské vily Elisabeth a Landora

Odpovede na často kladené otázky klientov Nového Ružinova v súvislosti
s odovzdávaním bytov týkajúcich sa I.fázy projektu


Termíny uvedené v odpovediach sú orientačné a závisia aj od súčinnosti klientov (zaplatenie druhej časti kúpnej ceny a súvisiacich poplatkov, preberanie zásielok, atď.)
a od súčinnosti a rýchlosti rozhodovania a konania orgánov verejnej správy. 1. V ktorom mesiaci by mala prebehnúť kolaudácia I. etapy, resp. nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia?    

Posledná zo žiadostí o kolaudáciu bola podaná dňa 16.11.2016. Predpokladaný termín ukončenia kolaudácie všetkých objektov I. etapy je naplánovaný na máj 2017. Budúci predávajúci musí rešpektovať administratívne procesy a zákonné lehoty súvisiace s kolaudáciou, pričom tieto nemá možnosť ovplyvniť. Zákonom stanovené predpoklady pre kolaudáciu stavebných objektov boli zo strany budúceho predávajúceho splnené.


2. V ktorom mesiaci sa budú zasielať výzvy na zaplatenie druhej splátky kúpnej ceny?  

Budúci predávajúci bude podľa článku 4, bodu 4.3.2 zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zasielať výzvy na zaplatenie druhej splátky kúpnej ceny v lehote do 15 pracovných dní, kedy budú splnené nasledovné podmienky a to:

  • nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívať bytový dom vrátane budúceho predmetu prevodu a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla pre bytový dom,
  • zápis budúceho predmetu prevodu v katastri nehnuteľností na príslušnom liste vlastníctva a
  • protokolárne prevzatie budúceho predmetu prevodu budúcim predávajúcim od zhotoviteľa stavby bytového domu.

Predpokladaný termín v nadväznosti na uvedené je júl 2017, avšak tento termín závisí predovšetkým od splnenia vyššie uvedených podmienok, ktoré zahŕňajú aj administratívne postupy príslušného stavebného a katastrálneho úradu, ktoré budúci predávajúci musí akceptovať.


3. Kedy sa budú podpisovať kúpne zmluvy?  

Budúci predávajúci bude zasielať výzvy na uzatvorenie kúpnej zmluvy po tom, čo budú splnené podmienky uvedené v článku 2, v bode 2.3 zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Závisí to najmä od uhradenia druhej časti kúpnej ceny a všetkých súvisiacich poplatkov vyplývajúcich zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Z časového hľadiska konkrétny termín uzatvorenia kúpnej zmluvy závisí aj od finančnej pripravenosti klientov uhradiť druhú časť kúpnej ceny a súvisiace poplatky. Z časového hľadiska je teda potrebné zohľadniť aj proces čerpania úverov na bývanie a súvisiacu administratívu v jednotlivých bankách. Predpokladaný termín uzatvárania kúpnych zmlúv je naplánovaný na koniec tretieho kvartálu 2017.


4. Kedy sa začnú odovzdávať byty?    

Podľa článku 6, bodu 6.1 zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je budúci predávajúci povinný odovzdať budúcemu kupujúcemu budúci predmet prevodu do pätnástich (15) pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je predpokladaný termín začiatku procesu odovzdávania bytov naplánovaný na koniec tretieho kvartálu 2017.


5.Podľa akého kľúča (poradia) sa budú jednotlivé byty odovzdávať?  

Všetkým klientom budú pri podpise kúpnej zmluvy odovzdané výzvy na účasť na preberacom konaní. Konkrétne poradie, podľa ktorého sa budú odovzdávať jednotlivé byty sa bude vytvárať podľa toho, či klient bude súhlasiť s navrhnutým termínom preberacieho konania alebo bude požadovať jeho zmenu. Samotné odovzdanie výzvy na účasť na preberacom konaní je teda tiež ovplyvnené vykonaním úhrady druhej časti kúpnej ceny, keďže až po tejto úhrade sa budú uzatvárať kúpne zmluvy a pri ich uzatváraní odovzdávať výzvy na preberacie konanie.


6. V akom štádiu výstavby budú ďalšie bytové domy a okolie, park v čase odovzdávania bytov z 1. etapy?    

V čase odovzdávania bytov z I. etapy predpokladáme koniec výstavby mestských víl B3 a B4. V prípade mestskej vily B5 predpokladáme koniec výstavby koncom druhého kvartálu 2019. Čo sa týka okolia a parku, samotný park je jeden celok a jeho vybudovanie závisí aj od následných ďalších etáp výstavby avšak, vynakladáme maximálne úsilie k tomu, aby čo najväčšia časť okolia a parku bola dokončená v čase odovzdávania bytov I. etapy.


7. Kedy si budú môcť klienti pozrieť svoje byty, resp. kedy prebehne predpreberacie konanie?  

Budúci predávajúci bude vyzývať klientov na predpreberacie konanie, ktoré plánuje uskutočniť v priebehu februára 2017. Klienti budú kontaktovaní telefonicky prípadne prostredníctvom emailu.


8. Kedy si budú môcť prísť klienti robiť zamerania v súvislosti s výrobou kuchýň, skríň a pod.?  

Klientom bude umožnené prísť si robiť zamerania v rámci predpreberacieho konania. Termíny predpreberacieho konania budú oznámené klientom koncom januára 2017. Na tieto termíny sa následne budú klienti telefonicky nahlasovať.


 

2. fáza - mestské vily Roxy a Leonardo

Odpovede na často kladené otázky klientov Nového Ružinova v súvislosti
s odovzdávaním bytov týkajúcich sa II. fázy projektu


Termíny uvedené v odpovediach sú orientačné a závisia aj od súčinnosti klientov (zaplatenie druhej časti kúpnej ceny a súvisiacich poplatkov, preberanie zásielok, atď.)
a od súčinnosti a rýchlosti rozhodovania a konania orgánov verejnej správy. 1. V ktorom mesiaci by mala prebehnúť kolaudácia II. etapy, resp. kedy nadobudne kolaudačné rozhodnutie právoplatnosť?    

Predpokladaný termín ukončenia kolaudácie a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačných rozhodnutí všetkých objektov II. etapy je naplánovaný na štvrtý kvartál 2017.


2. V ktorom mesiaci sa budú zasielať výzvy na zaplatenie druhej (2) splátky kúpnej ceny?

Budúci predávajúci bude podľa článku 4., bodu 4.3.2 zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zasielať výzvy na zaplatenie druhej (2) splátky kúpnej ceny v lehote do 15 pracovných dní odo dňa, kedy budú splnené nasledovné podmienky:

  • nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívať mestskú vilu vrátane budúceho predmetu prevodu a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia o určení súpisného čísla pre mestskú vilu a
  • zápis budúceho predmetu prevodu v katastri nehnuteľností na príslušnom liste vlastníctva.

Predpokladaný termín v nadväznosti na uvedené je február 2018, avšak tento termín závisí predovšetkým od splnenia vyššie uvedených podmienok, ktoré zahŕňajú aj administratívne postupy príslušného stavebného a katastrálneho úradu, ktoré budúci predávajúci musí akceptovať.


3. Kedy sa budú podpisovať kúpne zmluvy?

Budúci predávajúci bude zasielať výzvy na uzatvorenie kúpnych zmlúv po tom, čo budú splnené podmienky uvedené v článku 2., v bode 2.3 zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Zo strany budúceho kupujúceho musí byť splnená podmienka uhradenia druhej (2) časti kúpnej ceny a všetkých súvisiacich poplatkov vyplývajúcich zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Z časového hľadiska je teda potrebné zohľadniť aj proces čerpania úverov na bývanie a súvisiacu administratívu v jednotlivých bankách. V prípade splnenia vyššie uvedených podmienok je predpokladaný termín uzatvárania kúpnych zmlúv naplánovaný na druhý kvartál 2018.


4. Kedy sa začnú odovzdávať apartmány z II. etapy?

Podľa článku 6, bodu 6.1 zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je budúci predávajúci povinný odovzdať budúcemu kupujúcemu budúci predmet prevodu do pätnástich (15) pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je predpokladaný termín odovzdávania apartmánov II. etapy naplánovaný druhý kvartál 2018.


5. Podľa akého kľúča (poradia) sa budú jednotlivé apartmány z II. etapy odovzdávať?

Všetkým klientom budú pri podpise kúpnej zmluvy odovzdané výzvy na účasť na preberacom konaní. Kľúčom na určenie poradia odovzdávania jednotlivých apartmánov je časová postupnosť uzatvorených kúpnych zmlúv, ktorá sa priamo odvíja od časovej postupnosti úhrady druhej (2) časti kúpnej ceny a všetkých súvisiacich poplatkov.


6. V akom štádiu výstavby budú ďalšie bytové domy, mestské vily a okolie, park v čase odovzdávania apartmánov z II. etapy?

V čase odovzdávania apartmánov z II. etapy budú bytové domy B1 a B2 dokončené. Mestská vila B5 bude v tom čase vo výstavbe, ktorej ukončenie je naplánované na koniec druhého kvartálu 2019. Samotný park predstavuje jeden celok a jeho vybudovanie závisí aj od poslednej etapy výstavby, avšak vynakladáme maximálne úsilie na to, aby čo najväčšia časť okolia a parku bola v čase odovzdávania apartmánov z II. etapy dokončená.


7. Kedy si budú môcť klienti pozrieť svoje apartmány, resp. kedy prebehne predpreberacie konanie?

Budúci predávajúci bude vyzývať klientov na predpreberacie konanie, ktoré plánuje uskutočniť v priebehu tretieho kvartálu 2017. Klienti budú kontaktovaní telefonicky prípadne prostredníctvom emailu.


8. Kedy si budú môcť klienti robiť zamerania potrebné na zariaďovanie apartmánov z II. etapy?

Klientom bude umožnené uskutočniť požadované zameranie v rámci predpreberacieho konania v zmysle bodu 7.