Najčastejšie otázky
Všeobecné 1.fáza 2.fáza

Odpovede na často kladené otázky klientov Nového Ružinova
týkajúce sa všeobecne projektu Nový Ružinov


Termíny uvedené v odpovediach sú orientačné a závisia aj od súčinnosti klientov (zaplatenie druhej časti kúpnej ceny a súvisiacich poplatkov, preberanie zásielok, atď.)
a od súčinnosti a rýchlosti rozhodovania a konania orgánov verejnej správy. 


1. Aké sú predpokladané náklady na bývanie?

Náklady na bývanie závisia od veľkosti bytu, jeho terasy/ lodžie a z toho vyplývajúcej veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu. Druh a spôsob výpočtu mesačných preddavkov bude špecifikovaná v zmluve o výkone správy, ku ktorej budúci kupujúci pristúpi podpisom kúpnej zmluvy. Približný odhad správcu v súvislosti s nákladmi na dvojizbový byt o výmere 65,5 m2, v ktorej je započítaných aj 25 % plochy terasy/ lodžie t. j. cca 3,5 m2 budú náklady na bývanie cca 140,- EUR.

 

2. Je už vybraný správca bytového domu?

Správcom bytových domov je spoločnosť H-PROBYT, spol. s r.o., so sídlom Povraznícka 4, 811 05 Bratislava, IČO: 35 722 924, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 15118/B, zastúpená JUDr. Luciou Krmíčkovou.

 

3. Aký názov bude mať novovzniknutá ulica v Novom Ružinove?

Na základe rozhodnutia Mestskej časti Bratislava – Ružinov bude ulica v projekte Nový Ružinov niesť názov Bajkalská ulica.

 

4. Aký je ďalší postup po zaslaní výzvy na úhradu druhej splátky kúpnej ceny?

 • Po doručení výzvy na úhradu druhej splátky kúpnej ceny (výzva bude zasielaná e-mailom, ale aj v listinnej podobe doporučenou poštou) budúci kupujúci s originálom výzvy, ako aj s originálom zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy pôjde do svojej financujúcej banky a požiada ju o čerpanie finančných prostriedkov z úveru za predpokladu, že splnil všetky ostatné podmienky jeho čerpania.
   
 • Po doručení výzvy na úhradu druhej splátky kúpnej ceny budúcemu kupujúcemu bude budúci predávajúci zasielať budúcemu kupujúcemu faktúru, predmetom ktorej bude fakturácia správneho poplatku za podanie návrhu na vklad záložného práva a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
   
 • Financujúca banka vypracuje návrh zmluvy o zriadení záložného práva k budúcemu predmetu prevodu (nehnuteľnosti) a zašle ju budúcemu predávajúcemu na kontrolu. Po odsúhlasení finálneho znenia zmluvy o zriadení záložného práva k budúcemu predmetu prevodu (nehnuteľnosti) zmluvnými stranami, dôjde k podpisu tejto zmluvy. Budúci predávajúci resp. financujúca banka zabezpečí vypracovanie návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností, ktorý navrhovatelia následne podpíšu. Budúci predávajúci zabezpečí podanie návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností, ako aj doručenie podaného návrhu na vklad záložného práva opatreného pečiatkou podateľne Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor financujúcej banke budúceho kupujúceho.
   
 • Po splnení podmienok čerpania financujúca banka poskytne budúcemu kupujúcemu úver v súlade s podmienkami úverovej zmluvy.
   
 • Najneskôr do 15 pracovných dní po pripísaní druhej splátky kúpnej ceny na účet budúceho predávajúceho a po splnení všetkých povinností budúceho kupujúceho podľa bodu 2.3 zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, budúci predávajúci vyzve budúceho kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
   
 • Budúci kupujúci je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Spoločnosť HERRYS s.r.o. bude kontaktovať budúcich kupujúcich za účelom dohodnutia si termínu podpisu kúpnej zmluvy.
   
 • Pri podpise kúpnej zmluvy budúcim kupujúcim tomuto bude odovzdaná výzva na preberacie konanie a oznámený termín preberacieho konania.
   
 • Budúci predávajúci odovzdá budúcemu kupujúcemu budúci predmet prevodu do 15 pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pri preberaní budúceho predmetu prevodu bude budúcemu kupujúcemu odovzdaná samostatná faktúra za prihlásenie odberného miesta, podklady týkajúce sa budúceho predmetu prevodu, kľúče od bytu, vchodových dverí, ovládacie zariadenie od garážovej brány, ak súčasťou budúceho predmetu prevodu bolo aj vnútorné parkovacie státie rovnako ako aj kľúče od pivničnej kobky.

 

1. fáza - mestské vily Elisabeth a Landora

Odpovede na často kladené otázky klientov Nového Ružinova v súvislosti
s odovzdávaním bytov týkajúcich sa I.fázy projektu


Termíny uvedené v odpovediach sú orientačné a závisia aj od súčinnosti klientov (zaplatenie druhej splátky kúpnej ceny a súvisiacich poplatkov, preberanie zásielok, atď.) a od súčinnosti a rýchlosti rozhodovania a konania orgánov verejnej správy.  1. V ktorom mesiaci by mala prebehnúť kolaudácia I. etapy, resp. nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia?    

Kolaudácia I. etapy bola ukončená dňa 06.06.2017, kedy nadobudlo právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie na hlavné stavebné objekty - mestské vily Elisabeth a Landora.


2. V ktorom mesiaci sa budú zasielať výzvy na zaplatenie druhej splátky kúpnej ceny?

Podľa článku 4, bodu 4.3.2 zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy Budúci predávajúci bude zasielať výzvy na zaplatenie druhej splátky kúpnej ceny v lehote do 15 pracovných dní, odo dňa kedy budú splnené nasledovné podmienky a to:

 • nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívať bytový dom vrátane budúceho predmetu prevodu a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla pre bytový dom (vyznačenie právoplatnosti dňa 09.06.2017),
 • zápis budúceho predmetu prevodu v katastri nehnuteľností na príslušnom liste vlastníctva (18.08.2017) a
 • protokolárne prevzatie budúceho predmetu prevodu budúcim predávajúcim od zhotoviteľa stavby bytového domu (18.08.2017).

Budúci predávajúci zaslal výzvy na úhradu druhej splátky kúpnej ceny dňa 18.08.2017. Predmetné výzvy boli zaslané elektronicky prostredníctvom e-mailu, ale aj v listinnej podobe doporučenou poštou.


3. Kedy sa budú podpisovať kúpne zmluvy?  

Budúci predávajúci bude zasielať výzvy na uzatvorenie kúpnej zmluvy po tom, čo budú splnené podmienky uvedené v článku 2, v bode 2.3 zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy. Závisí to najmä od uhradenia druhej splátky kúpnej ceny a všetkých súvisiacich poplatkov vyplývajúcich zo zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy. Z časového hľadiska konkrétny termín uzatvorenia kúpnej zmluvy závisí aj od finančnej pripravenosti klientov uhradiť druhú splátku kúpnej ceny a súvisiace poplatky. Je teda potrebné zohľadniť aj proces čerpania úverov na bývanie a súvisiacu administratívu v jednotlivých bankách.

Predpokladaný termín zahájenia procesu uzatvárania kúpnych zmlúv je naplánovaný na koniec tretieho kvartálu 2017 pre hotovostných klientov a začiatok štvrtého kvartálu 2017 pre klientov financujúcich kúpu nehnuteľnosti prostredníctvom úveru.


4. Kedy sa začnú odovzdávať byty?    

Podľa článku 6, bodu 6.1 zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy je budúci predávajúci povinný odovzdať budúcemu kupujúcemu budúci predmet prevodu do pätnástich (15) pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je predpokladaný termín začiatku procesu odovzdávania bytov naplánovaný na štvrtý kvartál 2017.


5. Podľa akého kľúča (poradia) sa budú jednotlivé byty odovzdávať?  

Všetkým klientom budú pri podpise kúpnej zmluvy odovzdané výzvy na účasť na preberacom konaní. Konkrétne poradie, podľa ktorého sa budú odovzdávať jednotlivé byty sa bude vytvárať podľa toho, či klient bude súhlasiť s navrhnutým termínom preberacieho konania alebo bude požadovať jeho zmenu. Samotné odovzdanie výzvy na účasť na preberacom konaní je priamo ovplyvnené vykonaním úhrady druhej splátky kúpnej ceny, keďže až po tejto úhrade sa budú uzatvárať kúpne zmluvy a pri ich uzatváraní odovzdávať výzvy na preberacie konanie.


6. V akom štádiu výstavby budú ďalšie mestské vily, ich okolie a rezidenčný park v čase odovzdávania bytov z I. etapy?

V čase odovzdávania bytov z I. etapy bude ukončená výstavba mestských víl Roxy a Leonardo a bude prebiehať odstraňovanie drobných vád a nedorobkov týchto mestských víl.  V prípade mestskej vily Valentine predpokladáme ukončenie výstavby hrubej stavby koncom druhého kvartálu 2018. Okolie a rezidenčný park pri mestských vilách Elisabeth a Landora je dokončené a pripravené k užívaniu pre obyvateľov týchto mestských víl. Dokončenie a užívanie okolia a rezidenčného parku pri mestských vilách Roxy a Leonardo je naplánované na štvrtý kvartál 2017.

2. fáza - mestské vily Roxy a Leonardo

Odpovede na často kladené otázky klientov Nového Ružinova v súvislosti
s odovzdávaním bytov týkajúcich sa II. fázy projektu


Termíny uvedené v odpovediach sú orientačné a závisia aj od súčinnosti klientov (zaplatenie druhej časti kúpnej ceny a súvisiacich poplatkov, preberanie zásielok, atď.)
a od súčinnosti a rýchlosti rozhodovania a konania orgánov verejnej správy. 1. V ktorom mesiaci by mala prebehnúť kolaudácia II. etapy, resp. kedy nadobudne kolaudačné rozhodnutie právoplatnosť?     

Dňa 21.06.2017 budúci predávajúci podal návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Dňom podania predmetného návrhu bolo začaté kolaudačné konanie. Dňa 24.08.2017 prebehlo miestne zisťovanie. Kolaudačné rozhodnutie na II. etapu projektu pod. č. SÚ/CS 4552/2018/3/MER/ESK-37 bolo vydané dňa 02.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.04.2018.  


2. V ktorom mesiaci sa budú zasielať výzvy na zaplatenie druhej (2) splátky kúpnej ceny?

Budúci predávajúci bude podľa článku 4., bodu 4.3.2  zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zasielať výzvy na zaplatenie druhej (2.) splátky kúpnej ceny v lehote do pätnástich (15) pracovných dní odo dňa, kedy budú splnené nasledovné podmienky: 

 • nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívať mestskú vilu vrátane budúceho predmetu prevodu a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia o určení súpisného čísla pre mestskú vilu a
 • zápis budúceho predmetu prevodu v katastri nehnuteľností na príslušnom liste vlastníctva.

Keďže kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, budúci predávajúci na základe tohto právoplatného kolaudačného rozhodnutia požiadal o pridelenie súpisného a orientačného čísla. Konanie o pridelení súpisného a orientačného čísla je konanie, ktoré nemá zákonnú lehotu. Po pridelení súpisného a orientačného čísla budúci predávajúci podá návrh na zápis skolaudovaných mestských víl a teda aj apartmánov do katastra nehnuteľností. Toto záznamové konanie má zákonnú lehotu dva (2) mesiace.    Predpokladaný termín v nadväznosti na uvedené je august 2018, avšak tento termín závisí predovšetkým od splnenia vyššie uvedených podmienok, ktoré zahŕňajú aj administratívne postupy príslušných úradov, ktoré budúci predávajúci musí akceptovať. 


3. Kedy sa budú podpisovať kúpne zmluvy?

Budúci predávajúci bude zasielať výzvy na uzatvorenie kúpnych zmlúv po tom, čo budú splnené podmienky uvedené v článku 2., v bode 2.3 zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Zo strany budúceho kupujúceho musí byť splnená podmienka uhradenia druhej (2.) časti kúpnej ceny a všetkých súvisiacich poplatkov vyplývajúcich zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Z časového hľadiska je teda potrebné zohľadniť aj proces čerpania úverov na bývanie a súvisiacu administratívu v jednotlivých bankách. V prípade splnenia vyššie uvedených podmienok je predpokladaný termín uzatvárania kúpnych zmlúv naplánovaný na tretí kvartál 2018. 


4. Kedy sa začnú odovzdávať apartmány z II. etapy?

Podľa článku 6., bodu 6.1 zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je budúci predávajúci povinný odovzdať budúcemu kupujúcemu budúci predmet prevodu do pätnástich (15) pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je predpokladaný termín odovzdávania apartmánov II. etapy naplánovaný na tretí kvartál 2018. 


5. Podľa akého kľúča (poradia) sa budú jednotlivé apartmány z II. etapy odovzdávať?

Všetkým klientom budú pri podpise kúpnej zmluvy odovzdané výzvy na účasť na preberacom konaní. Kľúčom na určenie poradia odovzdávania jednotlivých apartmánov je časová postupnosť uzatvorených kúpnych zmlúv, ktorá sa priamo odvíja od časovej postupnosti úhrady druhej (2.)časti kúpnej ceny a všetkých súvisiacich poplatkov. 


6. V akom štádiu výstavby budú ďalšie bytové domy, mestské vily a okolie, park v čase odovzdávania apartmánov z II. etapy?

V čase odovzdávania apartmánov z II. etapy budú bytové domy B1 a B2 dokončené. Mestské vily B5  a B6 budú v tom čase vo výstavbe, ktorých ukončenie je naplánované na koniec druhého resp. tretieho kvartálu 2019. Samotný park predstavuje jeden celok a jeho vybudovanie závisí aj od poslednej etapy výstavby, avšak vynakladáme maximálne úsilie na to, aby čo najväčšia časť okolia a parku bola v čase odovzdávania apartmánov z II. etapy dokončená. Sprístupnené časti budú zrealizované v rámci I. a II. etapy výstavby projektu, t. j. pri objektoch B1 až B4.

Instagram